Slide background
Slide background

 • Оспорване на административни актове по административен ред;
 • Оспорване на административни актове по съдебен ред;
 • Обжалване на наказателни постановления;
 • Представителство пред различни административни органи в страната;
 • Становища и консултации във връзка със защитата на личните данни и приложимото национално и европейско право;
 • Изготвяне на вътрешнодружествени актове за защита на личните данни и провеждане на обучения на служители;
 • Представителство пред Комисия за защита на личните данни.

* * *

 • Правен due diligence;
 • Консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижим имот;
 • Подготовка на необходимите документи при закупуване на недвижими имоти чрез кредит от търговска банка в Република България и учредяване на обезпечения по кредитите;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба и проекти на нотариални актове, пълномощни, приемо-предавателни протоколи;
 • Представителство на клиента при сделки с недвижими имоти;
 • Водене на преговори с насрещната страна по сделката, с банки и трети лица;
 • Съдействие при подписването на договори и нотариални актове пред нотариус;
 • Процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права;
 • Пълно правно обслжване при наемни отношения. 

* * *

Кантората осъществява процесуално представителство пред всички национални съдилища на територията на Република България, както и процесуално представителство пред арбитражен съд. Ние предлагаме процесуално представителство по граждански, трудови, търговски, административни, данъчни и изпълнителни дела.

 * * *

 • Консултации и изготвяне на становища във връзка с данъчното законодателство;
 • Анализ и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Процедура по връщане или прихващане на данъчни задължения;
 • Обжалване на ревизионни актове по административен  и съдебен ред.

 * * *

 • Участие в преговори и изготвяне на всякакви видове договори;
 • Консултиране и правна помощ във връзка с обезпечаването, изпълнението или неизпълнението на договорни задължения и обезщетяване на вредите от неизпълнението, прекратяване, разваляне и унищожаване на договори;
 • Уреждане на възникнали извъндоговорни отношения в резултат на деликти (непозволено увреждане), водене на чужда работа без мандат или неоснователно обогатяване.

 * * *

 • Изготвяне на становища и консултиране по всички въпроси на застрахователното право – застрахователен интерес, застрахователен риск, застрахователно събитие, застрахователна премия, застрахователно обезщетение и застрахователна сума, трето застраховано лице, имуществено и лично застраховане, застраховки „Гражданска отговорност”;
 • Изготвяне на застрахователни договори;
 • Предявяване на искове срещу застрахователи;
 • Подготовка на документи и съдействие при завеждане на застрахователни претенции по имуществени и лични застраховки.

 * * *

 • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
 •  Консултации по въпроси свързани със забранени споразумения и концентрации, нелоялно привличане на клиенти, заблуждаваща и сравнителна реклама, злоупотреба с господстващо или монополно положение, увреждане на доброто име на конкурентите, въвеждане в заблуждение, имитация.
 •  Регистрация и защита на и защита на търговски марки, географски означения, патенти и полезни модели;
 • Защита на авторски права;
 • Франчайзингови и лицензионни споразумения;
 • Защита на потребителите.

 * * *

 • Становища и консултации относно възможните варианти за действие и препоръки за тях;
 • Структуриране на сделката, избор на подходяща правна форма за извършването й и подготовка на документацията;
 • Изготвяне на договори между акционерите;
 • Изготвяне на договори за преобразуване;
 • Провеждане на преговори и консултации във връзка с определяне на имуществото на преобразуващото се дружество и структурата на капитала, защита на правата и законните интереси на съдружниците и акционерите;
 • Изготвяне на всички корпоративни документи, необходими за стартиране на процедурата по ликвидация;
 • Изготвяне на документите за свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите, избор на ликвидатор/и;
 • Изготвяне и подаване на  документи за заличаване на търговеца от Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 • Консултации и съдействие при всички сделки и действия по осребряването на имуществото на търговеца, събиране на вземания, изпълнение на задължения и разпределяне на събраните средства между съдружниците или акционерите.

 * * *

 • Изготвяне на  трудови договори и длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на вътрешни актове и документи, уреждащи вътрешната организация (щатното разписание, правилник за вътрешния трудов ред, схеми за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, промяна на работна заплата и др.) и осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд;
 • Прекратяване на трудови правоотношения (дисциплинарни уволнения, прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, масови уволнения, подбор);
 • Изготвяне на документи, свързани със закрила на работниците, работно време и консултиране по други трудово-правни въпроси;
 • Изготвяне на документи и представителство пред контролните органи по спазване на трудовото и свързаното с него законодателство.

 * * *

 • Процесуално представителство и консултиране на всички страни в производството по несъстоятелност – изпаднали в неплатежоспособност търговци, кредитори или трети лица;
 • Изготвяне на документите, свързани със започването на процедурата по несъстоятелност;
 • Kонсултации по време на всички етапи от процедурата по обявяване в несъстоятелност;
 • Процесуално представителство пред съда, участие в съдебни заседания, обжалване на съдебни актове;
 • Предприемане на действия по обезпечаване вземанията и интересите на клиента в случаите, когато имат качеството на кредитор, предявяване на вземанията, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите;
 • Консултации във връзка с изготвянето на оздравителен план или разпределение на събраното имущество.

 * * *

 • Подготовка на учредителни документи и регистрация на персонални и капиталови търговски дружества;
 • Снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензии и данъчни регистрации;
 • Изготвяне на текущи дружествени документи, подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите, вписване на промени в Търговския регистър;
 • Изготвяне на правила за дейността на управителните органи и контролен съвет на дружеството, договори за управление, акционерни книги и правила за воденето им;
 • Промени в структурата на капитала – увеличаване и намаляване на капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях;
 • Участие в преговори и изготвяне на всички видове търговски договори, свързани с дейността на търговеца;
 • Консултации при финансиране на трансакции;
 • Правен due diligence.

 * * *