Skip to content

Данъчно право

Няма успешен бизнес проект без предварително детайлно планиране на данъчните му ефекти при пълно спазване на националните и международните данъчноправни регулации. Знаейки това, нашият екип оказва пълно съдействие на своите български и международни клиенти при структурирането на проектите по всички въпроси, свързани с данъчното облагане, включително корпоративния данък, данък върху добавената стойност, данък при източника, въпроси,
свързани с правните аспекти на трансферното ценообразуване и др.

Ние осигуряваме правно съдействие на нашите клиенти във всички области на българското и европейското данъчно право и по въпроси, свързани със сложни преструктурирания на дългове към свързани дружества и трети лица. Освен това ние предлагаме също насоки и съвети относно данъчната оптимизация.

Тъй като повечето данъчни въпроси са мултидисциплинарни, ние сме изградили с годините доказана мрежа от специалисти (данъчни експерти, одитори и счетоводители), които ни съдействат на всяка стъпка от реализиране на проекта на нашите клиенти, така че да можем да представим цялостна услуга от най-високо качество.

Основни дейности

  • Консултации и изготвяне на становища на база националното и европейското данъчното законодателство във връзка с прякото и косвеното данъчно облагане;
  • Правни услуги в областта на международното данъчно облагане и планиране относно различни сделки и структури с международен елемент, в това число анализ и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;
  • Представителство при данъчни проверки и ревизии, изготвяне на възражения срещу ревизионни доклади, обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред;
  • Процедури по връщане или прихващане на данъчни задължения.