Skip to content

Дружествено право/Преобразуване и ликвидация

Дружественото право е една от основните сфери на дейност на нашата кантора. В областта на дружественото право ние представляваме вече години наред интересите на големи международни и национални компании – големи, средни и малки предприятия, както и Start-ups. Нашата експертиза обхваща всички аспекти на дружественоправната структура, като в годините сме решавали изключително сложни въпроси, свързани както с вътрешната структура на големи концерни, така и в отношенията на дружествата с трети лица.

Ние консултираме нашите клиенти през всички фази на тяхната дружествена дейност – от избор на подходяща правна форма и учредяване на дружеството, през подготовка на всички дружественоправни документи, вътрешни процедури и договори за управление и контрол, до прехвърляне на предприятието или неговото прекратяване.

Основни дейности

 • Цялостен анализ, подготовка на учредителни документи и регистрация на персонални и капиталови търговски дружества;
 • Съдействие при издаване на предвидените в законодателството разрешения, лицензии и данъчни регистрации;
 • Изготвяне на текущи дружествени документи, подготовка, свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите, вписване на промени в Търговския регистър;
 • Изготвяне на правила за дейността на управителните органи и контролен съвет на дружеството, договори за управление и контрол, акционерни книги и правила за воденето им;
 • Промени в структурата на капитала – увеличаване и намаляване на капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях;
 • Консултации при финансиране на трансакции;
 • Правен due diligence;
 • Уреждане на правни спорове между съдружници или между дружество и негови управителни или контролни органи;
 • Становища и консултации при преобразуване относно възможните варианти за действие и препоръки за тях;
 • Структуриране на сделката, избор на подходяща правна форма за извършването ѝ и подготовка на документацията;
 • Изготвяне на договори за преобразуване;
 • Провеждане на преговори и консултации във връзка с определяне на имуществото на преобразуващото се дружество и структурата на капитала, защита на правата и законните интереси на съдружниците и акционерите;
 • Изготвяне на всички корпоративни документи, необходими за стартиране на процедурата по ликвидация;
 • Изготвяне на документи за свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите, избор на ликвидатор/и;
 • Изготвяне и подаване на  документи за заличаване на търговеца от Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 • Консултации и съдействие при всички сделки и действия по осребряването на имуществото на търговеца, събиране на вземания, изпълнение на задължения и разпределяне на събраните средства между съдружниците или акционерите.