Skip to content

Недвижими имоти и строително право

Придобиването и експлоатацията на недвижими имоти изискват икономически оптимизирани и целесъобразни решения, взети на базата на широки експертни познания и опит, както и на база на отлично познаване на индустрията и пазара. Нашият екип от експерти притежава бизнес-мислене и съобразява своите становища и предложения, както с действащата правна рамка, така и с икономическия интерес на своите клиенти в областта на недвижимите имоти и строителното право.

Ние осигуряваме пълно съдействие на нашите клиенти по всички въпроси, свързани с недвижими имоти и строителство: от процеса на избор на подходящ недвижим имот и неговото придобиване, през строителството и въвеждането в експлоатация на сгради и съоръжения, до разработването на механизми по процеса на експлоатацията им.

Нашата работа включва и правно съдействие при осигуряване на финансирането на сделки за придобиване на недвижими имоти, както и съдействие по всички относими правни въпроси от данъчноправен и дружественоправен характер.

Нашите адвокати са специалисти, както в изготвянето на правни становища и осигуряване на правно съдействие при проучване на имотите, смяна на предназначението и издаване на съответните разрешителни и документи при спазване на нормативните изисквания, така и в изготвянето на договори за строителство, проектантски договори, договори за надзор и инвеститорски контрол, както и договори за строителство и наем на офис-сгради и търговски обекти.

Нашата цел е винаги да планираме предварително, да идентифицираме евентуалните проблеми и да предпазим клиентите ни от тях. Ако въпреки това се породи правен спор, ние осигуряваме висококвалифицирано представителство пред съда или арбитража.

Благодарение на дългогодишния ни опит в областта на недвижимите имоти и строителното право ние сме изградили доказана мрежа от изявени специалисти, които ни съдействат на всяка стъпка от реализиране на проекта на нашите клиенти, в това число – брокери, архитекти, проектанти и строителни експерти.

Основни дейности

 • Правен due diligence на недвижими имоти; съдействие при изясняване на вещноправни и строителни проблеми и необходимост от промени на строителния статут на имотите;
 • Консултации и цялостно съдействие при структуриране и извършване на сделки с недвижими имоти, в това число от дружественоправна и данъчноправна гледна точка;
 • Пълно правно съдействие при сделки за финансиране на имоти и учредяване на обезпечения по кредитите, преговори с банки и кредитори. Доверително управление;
 • Изготвяне и преговаряне на договори и нотариални актове; Представителство по сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне и преговаряне на договори за проектиране, строителство и надзор на производствени, търговски и офис площи;
 • Осигуряване на пълно правно съдействие при разработването и въвеждането в експлоатация на сгради;
 • Изготвяне на договори за финансови и оперативни лизинги на недвижими имоти;
 • Изготвяне на договори за строителство и наем на производствени, търговски и офис площи;
 • Изготвяне на вътрешни правила за управление на търговски и офис площи – търговски центрове, ритейл паркове, индустриални паркове, офис сгради, сгради със смесено предназначение;
 • Пълно правно обслужване на наемни отношения на търговски и офис площи, в това число в търговски центрове, ритейл паркове, единични локации и др.;
 • Процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права или при търговски или административни спорове във връзка с недвижими имоти.