Skip to content

Държавни регулации

Задълбоченото познаване на приложимите административни регулации е от ключово значение за успешната реализация на всеки един проект. Нашият екип от специалисти има дългогодишен опит в тази област. Ние предоставяме практически ориентирани правни консултации и подготвяме необходимите документи във връзка с различни административни регулации, като осъществяваме и представителство на нашите корпоративни клиенти пред компетентните държавни и общински органи.

Основни дейности

  • Цялостно проучване на административни и лицензионни режими във всяка една сфера и изготвяне на задълбочени и практически ориентирани становища по административно-правни казуси от всякакъв характер;
  • Правно съдействие във връзка с издаване на лицензии, разрешителни и уведомления;
  • Представителство пред държавни и общински органи по различни инвестиционни проекти и казуси;
  • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;
  • Обжалване на наказателни постановления и съдебно представителство.