Skip to content

Интелектуална собственост

Безспорно е, че едни от най-ценните дълготрайни нематериални активи за всеки търговец са правата върху интелектуална собственост. Затова и тяхната регулация и защита са от особена важност.

Нашата кантора представя правни услуги във връзка със защитата на интелектуалната собственост, като включва в своя екип и регистрирани представители по индустриална собственост към българското Патентно ведомство.

Основни услуги

  • Изготвяне на правни становища във връзка с регистрации и спорове относно права на интелектуална собственост;
  • Регистрация и защита на търговски марки, географски означения, патенти и полезни модели, защита пред Патентното ведомство във всички фази на производството по регистрация на обект на интелектуална собственост; Защита пред съд;
  • Консултации, изготвяне и преговаряне на франчайзингови и лицензионни споразумения относно права на индустриална собственост.