Skip to content

Трудово право

Нито един бизнес проект не би бил успешен, ако липсват добре работещи и мотивирани служители, притежаващи необходимата професионална квалификация. Това превръща всички правоотношения в областта на трудовото и социалноосигурителното право в основа на всяка дейност на нашите клиенти.

Ето защо правните услуги в тези области са и една от основните сфери на дейност на нашия екип. Ние притежаваме изключително голям опит, както в областта на колективното трудово право, така и по отношение на индивидуалните трудови правоотношения и с пълен успех сме защитавали и защитаваме интересите на корпоративните ни международни и български клиенти.

Ние ежедневно съветваме нашите международни и български клиенти при изготвяне на индивидуални и колективни трудови договори, сключване на договори с трудовоправен елемент с трети страни, както и относно прилагане на ефективни програми за управление и участие на служителите в управлението.

Друг основен акцент от нашата дейност е предоставянето на трудовоправни консултации във връзка със сделки за сливания и придобивания на дружества. Когато е необходимо, ние също така представляваме клиентите си в съдебни производства от трудовоправен характер.

Основни дейности

  • Цялостно структуриране на индивидуалните трудови отношения. Изготвяне на  индивидуални трудови договори и длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на вътрешни актове и документи, уреждащи вътрешната трудова организация (щатното разписание, правилник за вътрешния трудов ред, схеми за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, структура на работна заплата и др.), както и документи във връзка със здравословни и безопасни условия на труд;
  • Изготвяне на всякакви документи във връзка с оптимизация на работния процес. Прекратяване на трудови правоотношения (дисциплинарни уволнения, прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, масови уволнения, подбор);
  • Изготвяне на документи, свързани със закрила на работниците, работно време и консултиране по всякакви трудовоправни въпроси на ежедневна база;
  • Изготвяне на документи и представителство пред контролните органи по спазване на трудовото и свързаното с него законодателство;
  • Представителство по трудовоправни спорове пред всички съдебни инстанции;
  • Подготовка на колективни трудови договори, осъществяване на представителство пред синдикални организации във всяка една фаза на колективното преговаряне.