Skip to content

Новата законова рамка относно предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги

Въпросите, свързани с предоставянето от търговци на потребители на цифрово съдържание и цифрови услуги са уредени в Закона за предоставяне на цифрово съдържане и цифрови услуги и за продажба на стоки („Законът“), който беше обнародван в Държавен вестник, бр.23 от 19 март 2021г. и влезе в сила на 01.01.2022 г.

В Закона са въведени две основни понятия: за „цифрово съдържание“ и за „цифрова услуга“.

„Цифрово съдържание“ са данните, които са произведени и предоставени в цифрова форма (напр. компютърни програми и мобилни приложения, видео и аудио файлове в цифров формат).

„Цифрова услуга“ е всяка услуга, позволяваща на потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга (напр. компютърни услуги в облак и социални медии).

Законът се прилага в случаите, в които търговецът предоставя по договор цифрово съдържание или цифрова услуга на потребител срещу заплащане на определена цена от потребителя, както и когато потребителят не плаща цена, но предоставя или се задължава да предостави на търговеца лични данни (напр. чрез социални мрежи, електронни платформи и др.).

Задължения на търговците

Всички търговци, които предлагат на потребителите цифрово съдържание или цифрови услуги трябва да имат предвид следните основни законови изисквания:

 • предоставянето на цифрово съдържание или цифрови услуги трябва да се извършва без неоправдано забавяне след сключването на договора;
 • предоставеното цифрово съдържание или цифрови услуги трябва да е в съответствие с определени индивидуални и обективни изисквания, както и с изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

Горното означава, че предоставяното по договор от търговец цифрово съдържание/цифрови услуги трябва:

 • да отговарят на описанието, количеството и качеството, както и да притежават други характеристики, като функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост, изисквани съгласно договора, както и да са годни за конкретната договорена цел;
 • да бъдат предоставени заедно с всички изисквани съгласно договора принадлежности, указания и обслужване;
 • да бъдат актуализирани съгласно уговореното, особено във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание/цифровата услуга;
 • да притежават качествата и работните характеристики (включително по отношение на функционалност, оперативна съвместимост, достъпност, непрекъснатост и сигурност), които потребителят може разумно да очаква и да са годни за целите, за които обичайно се използва цифровото съдържание/цифровите услуги от същия вид;
 • да се предоставят заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят може разумно да очаква да получи;
 • да са съобразени с всяка пробна версия или предварителен преглед на цифровото съдържание/цифровата услуга, предоставени от търговеца преди сключването на договора.

Отговорност на търговците

Липсата на някои от горните характеристики на предоставеното цифрово съдържание или цифрово услуги води до отговорност на търговците за:

 • всяко непредоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;
 • всяко несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което съществува по време на предоставянето и се прояви в рамките на минимум две години. Ако несъответствието се прояви през първата година, потребителят няма нужда да доказва, че е съществувало по време на предоставянето.

Тук е важно да се знае, че ако търговците предоставят цифровото съдържание/цифровите услуги за продължително време, те отговарят за всяко несъответствие, което се проявява през периода на предоставянето. Ако търговецът не е предоставил цифровото съдържание/цифровата услуга, потребителят има право да отправи искане те да му бъдат предоставени. Ако търговецът не предостави цифровото съдържание/цифровата услуга без необосновано забавяне (или в рамките на допълнителен срок, изрично уговорен между страните), потребителят има право да развали договора.

При несъответствие на цифровото съдържание/цифровата услуга потребителят има право:

 • да предяви рекламация. Тук е важно за търговците да знаят, че Законът не предвижда конкретен срок за удовлетворяване на рекламацията, а посочва само, че ремонтът или замяната трябва да се извършат в разумен срок;
 • да получи пропорционално намаляване на цената, или
 • да развали договора при условията, предвидени в закона, като в този случай търговецът възстановява на потребителя всички платени от него суми, без допълнителни такси за потребителя.

Неспазването на тези задължения от страна на търговците, предоставящи цифрово съдържание или цифрови услуги може да доведе до имуществени санкции.

Сключване и отказ от договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги

Уредбата на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги е допълнена с промени в Закона за защита на потребителите, които ще влязат в сила на 28.05.2022 г. С промените в потребителския закон на търговците, които предоставят цифрово съдържание и цифрови услуги по договор се вменяват редица допълнителни задължения.

На първо място, търговците са длъжни да предоставят на потребителите определена информация преди сключване на договора (относно наличието на законова гаранция, извънгаранционно обслужване и търговски гаранции, ако се предоставят такива; функционалността на стоките и мерките за техническата им защита; съвместимост на стоките с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни и др). В зависимост от това дали договорът се сключва в присъствието на двете страни или от разстояние, са предвидени различни начини за предоставяне на информацията.

Търговците, предоставящи цифрово съдържание/цифрови услуги по договор, сключен от разстояние трябва да имат предвид, че и при този вид договори потребителят има право да се откаже от договора в срок от 14 дни. В този случай търговецът е длъжен се въздържа от използване на всяко съдържание, което е предоставено или създадено от потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца.

Освен това, ако потребителят поиска, търговецът е длъжен да му предостави безплатно цифровото съдържание, което не съставлява лични данни, предоставено или създадено от потребителя по време на използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца.

При упражняване правото на отказ от договора търговецът може да възпрепятства всяко следващо използване на цифровото съдържание/цифровата услуга от потребителя (напр. да направи цифровото съдържание или услуга недостъпни за потребителя или да блокира профила на потребителя).

Важно е за търговците да знаят, че потребителят не може да се откаже от договора за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, ако потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ, потвърдил е, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ и търговецът е предоставил потвърждение за сключения договор.

От горното може да се направи обоснован извод, че вече в България има развита правна рамка относно предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, съответстваща на европейската. Предстои да видим как законът ще действа и на практика*.

Адв. Десислава Цонева


*Тази статия е актуална към 17.05.2022 г. и има за цел да очертае най – общо законовата рамка относно засегнатите в нея въпроси. Изложеното в тази статия не представлява правен съвет, като в никакъв случай не съветваме никой да взема търговски решения единствено на база на информацията в статията, без да получи квалифицирана юридическа помощ по конкретния казус. При необходимост от съдействие ще се радваме да се свържете с нас на следния имейл адрес: office@recht.bg.