Skip to content

Законови изисквания за намаление на цените

Наближават Коледните и Новогодишните празници и търговците започват все по-често да организират краткосрочни намаления на цените. Така те целят привличане на повече клиенти и увеличаване на продажбите, а потребителите пък имат възможност да закупят повече стоки на атрактивни цени. Намаленията на цените на стоки и услуги по начало са често срещана пазарна практика в България, която с оглед развитието на пазара за момента е от полза както за търговците на дребно, така и за самите потребители.

Намаленията на цени в рамките на промоционални кампании са мощен пазарен инструмент, чрез който, от една страна, действително може да се стимулира потребителското търсене и удовлетвореност. От друга страна обаче, чрез подобни промоционални активности е възможно да се манипулира потребителското поведение чрез прилагане недобросъвестни търговски практики, които не само могат да увредят интересите на потребителите, но и да нарушат правилата на свободната конкуренция на пазара като цяло.

Поради това съществуват редица законови правила и ограничения относно намалението на цени, с които търговците на дребно задължително следва да се съобразяват. В противен случай те могат да понесат значителни имуществени санкции както за неспазване на правилата за намаляване на цени, така и за прилагането на недобросъвестни търговски практики. Правилата за намаляване на цени и санкциите за тяхното неизпълнение са уредени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като се прилагат еднакво както за офлайн, така и за онлайн търговията.

При определени обстоятелства е възможно също така определена пазарна практика относно провеждане на промоционални кампании за намаляване на цени да бъде квалифицирана и като нарушение на Закона за защита на конкуренцията, санкциите по който могат да достигнат до 10% от оборота на търговеца за предходната година.

Задължително съдържание на съобщението за намаляване на цени

ЗЗП изисква всяко съобщение за намаление на цени на стоки (независимо от начина, по който то е направено) да съдържа най–малко следната задължителна информация:

  • точно посочване на стоките и услугите/групата стоки и услуги, за които се прилага намалението на цените;
  • условията, при които се извършва намалението на цените (ако има такива), както и
  • срокът, през който стоките и услугите ще се продават на намалените цени.

Начини, по които следва да се представя намаляването на цени

От изключителна важност е съобщението за намаляване на цените да е направено по един от следните начини, които са посочени в ЗЗП:

  • чрез поставяне на новата цена до предишната, която е зачертана, или
  • чрез думите „нова цена“ и „предишна цена“ и посочване на новата и предишната цена, или
  • чрез посочване на процент на намалението на цената, като новата цена се поставя до предишната цена, а предишната цена се зачертава.

Всякакви други вариации или комбинации на представяне на намалението на цените, извън изброените, на практика означава, че изискванията на закона не са спазени. Задължително е също така използването на думите „предишна“ и „нова“ цена, а не на други сходни думи.

Коя цена е „предишна цена“

При всички изброени начини за посочване на намалението на цените се съдържа задължително информация за „предишната цена“. Законодателят обръща специално внимание на „предишната цена“, тъй като тя е от особена важност за правилното определяне и комуникиране към потребителите на предвиденото намаление на цените.

Съгласно ЗЗП „предишна цена“ е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същия търговски обект, интернет страница или приложение. Това е общото законово правило.

За стоки, които подлежат на бързо разваляне или които имат кратък срок на годност (напр. храни), както и за стоки, които се предлагат на пазара за период, по-кратък от 30 дни, „предишната цена“ не може да се е прилагала за период, по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената.

Период на намаляване на цените

Много често нарушение в търговската практика е прилагането на намаление на цените за период, който значително надвишава позволения по закон. Следва да се има предвид, че ЗЗП предвижда, че съобщението за намаление на цените не може да бъде прилагано за период, по-дълъг от един месец и по-кратък от един работен ден.

Единственото изключение от това ограничение е възможността намалението на цени да обхваща и период до 6 месеца, в следните изрично предвидени в закона случаи:

  • пълна или частична разпродажба на стоковите наличности при продажба на търговския обект;
  • пълна или частична разпродажба на стоковите наличности в търговския обект при частично преустановяване на търговската дейност на търговеца (само ако това основание за намаляване на стоки не е било използвано през последните три години);
  • извършване на преустройство и строителни работи в търговския обект за период повече от 30 работни дни;
  • прехвърляне или ликвидация на предприятието.

Прогресивно намаляване на цени

Понятието „прогресивно намаляване на цени“ доскоро не съществуваше в българския потребителски закон. То беше въведено с измененията на Закона за защита потребителите, които са в сила от 22.05.2022 г., с което беше направено транспониране в българското законодателство на Директива (ЕС) 2019/2161, с която се измени Директива 98/6 на Европейския парламенти съвета относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките.

Поради това за момента прогресивното намаление на цените все още е сравнително непознато на търговците на дребно и често води до неразбиране как следва да се извършва.

Съгласно Насоките на Европейската комисия понятието „прогресивно намаление“ означава специфична търговска практика, при която „цената се намалява постепенно, без прекъсване, по време на една и съща кампания за продажби“. При това прогресивно намаление е дадено правото на държавите-членки да предвидят, че като предишна цена следва да се определи цената, на която се е продавала стоката преди началото на намалението. България съответно е възприела това правило.

Съгласно становището на КЗП кампания по прогресивно намаление на цени не може да продължава повече от един месец. След изтичане на този максимален срок на прогресивното намаление, търговецът е длъжен да преустанови кампанията по намаление на цената на съответния продукт и да започне да го предлага отново на редовна цена.

Търговецът има пълната свобода да определи стойността на редовната цена, като по никакъв начин не е обвързан нито с обявената по време на прогресивното намаление предишна цена, нито с някоя от намалените цени, които е прилагал по време на кампанията.

Гореизложените изисквания и ограничения са общи и принципно касаят всички видове стоки и услуги. По отношение на конкретни видове стоки е възможно да се прилагат специфични законови изисквания. В зависимост от особеноститите на всяка промоционална кампания, тя може да има и редица други законови аспекти, които следва да бъдат изследвани (напр. антиконкурентни).

Актуалното законодателство съдържа също така редица изисквания и ограничения относно рекламата на потребителски стоки, включително относно рекламата на намаления на цени, които също следва да бъдат взети предвид при всяка промоционална кампания. На законовите изисквания към рекламата ще се спрем подробно в следваща статия.

Предвид това, съветваме търговците на дребно преди провеждането на промоционални кампании за намалване на цени задължително да се консултират с адвокат с екпертиза в търговските, маркетингови и потребителски аспекти на продажбите на дребно.

Адвокатска кантора „Д-р Мирослава Христова“ може да Ви укаже пълно съдействие по всички въпроси, свързани с провеждането на промоционални кампании при продажби на дребно. За повече информация, може да ни пишете на имейл следния адрес office@recht.bg.

Изложеното в настоящата статия е съобразено с действащото законодателство към 01.12.2022 г. и не съставлява правен съвет, нито насоки за действие от заинтересувани от темата на статията лица.