Skip to content

Промени в законодателната рамка, касаеща извършването на онлайн търговия

В Държавен вестник, бр. ДВ, бр. 20 от 2022 г. бяха обнародвани промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), които ще влязат в сила на 28.05.2022 г. В настоящата статия ще разгледаме промените в закона, които са свързани с осъществяването на електронна (онлайн) търговия на стоки и услуги, които не съдържат цифрови елементи.

Относно някои важни аспекти при сключването на договори от разстояние за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, които също бяха уредени с тези изменения в ЗЗП може да прочетете ТУК.

С измененията в ЗЗП, които ще влязат в сила на 28.05.2022 г. за първи път в потребителския закон се въвеждат правила за извършване на електронна търговия чрез т. нар. онлайн места за търговия. Законът определя онлайн мястото за търговия като услуга, която чрез използване на софтуер, интернет страница, част от интернет страница или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители.

Предоставяне на допълнителна преддоговорна информация на потребителите

Първото и най-съществено задължение, което въвежда ЗЗП е относно разширяване на задължението на доставчика на онлайн мястото за търговия за предоставяне на допълнителна преддоговорна информация на потребителите, която им позволява да вземат търговско решение, базирано на ясна и обективна предварителна информация.

Такава допълнителна преддоговорна информация е посочването на основните параметри, определящи класирането на предложенията, направени за потребителя в отговор на неговото търсене на определени стоки или услуги, посочване на относителната важност на използваните критерии за класиране на предложенията в сравнение с други критерии, прилагани от доставчика на онлайн мястото за търговия. Въведено е изрично задължение тази информация да се предостави в специален раздел на онлайн интерфейса, като до него трябва да се осигури пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени класираните предложения за потребителя.

Тъй като чрез онлайн местата за търговия се представят предложения както от търговци, така и от лица, които не са търговци, законът въвежда изискване на потребителите да бъде предоставена информация дали страната, която предлага стоките или услугите е търговец или не. На потребителя трябва също така да бъде указано, че ако страната, която предлага стоките или услугите не е търговец, за него няма да възникнат законови права за защита. Това обаче не ограничава правата, които националното или европейското законодателства предоставя на потребителя спрямо доставчика на онлайн мястото за търговия. Тук е важно да се знае, че законът определя като доставчик на онлайн място за търговия всеки търговец, който доставя стоки или услуги на онлайн място за търговия на потребители.

Публикуване на отзиви на потребители

Когато търговец предоставя достъп до потребителски отзиви за продукт, като това важи както за местата за онлайн търговия, така и за сайтове на търговци, на потребителите задължително се предоставя и информация дали търговецът или доставчикът на онлайн мястото за търговия гарантират, че публикуваните отзиви за продуктите са на потребители, които действително са закупили съответните продукти.

Ако търговецът дава на потребителя такава гаранция, той трябва да предостави допълнително и информация за: начина на извършване на проверка за автентичността на потребителските отзиви, за начина на обработване на потребителските отзиви, като посочи дали са публикувани всички отзиви, дали те са положителни или отрицателни, дали са били обект на спонсорство или са повлияни от договорно отношение с търговеца и др.

Нелоялни търговски практики

Неспазването на посочените задължения се квалифицира от законодателя като нелоялна търговска практика, която може да доведе до имуществени санкции за доставчика на онлайн мястото за търговия.

Особено внимание заслужават и законовите промени, свързани с разширяване на хипотезите на нелоялни търговски практики, прилагането на които може да доведе до санкциониране на търговците от Комисията за защита на потребителите със значителни по размер имуществени санкции. Така например, като нелоялна търговска практика законът вече определя предоставянето на резултати от търсене в отговор на онлайн търсене на потребител, без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или плащане, извършени с цел да се постигне по-добро класиране на продукти в резултатите от търсенето.

Също така, като нелоялна търговска практика вече се квалифицира и използването на твърдения от търговеца, че отзивите за продукт са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да са предприети разумни мерки за проверка, че отзивите наистина са направени от тези потребители; да се предоставят фалшиви потребителски отзиви или препоръки или да се възлага на трето лице да предоставя фалшиви отзиви или препоръки на потребители или да се преправят отзиви на потребители или обществени препоръки с цел насърчаване продажбата на продуктите.

Ако сте търговец, извършващ онлайн търговия на стоки може да се обърнете към нас за цялостна правна консултация и изготвянето на всички правни документи, необходими за законосъобразното извършване на онлайн търговия.

Тази статия е актуална към 31.05.2022 г. и има за цел да очертае най-общо законовата рамка относно засегнатите в нея въпроси, касаещи извършването на онлайн търговия. Изложеното в тази статия не представлява правен съвет или препоръка. За повече информация и съдействие може да свържете с нас на следния имейл адрес: office@recht.bg .